Algemene voorwaarden Schaats Cadeaukaart

Algemene Voorwaarden Consumenten/Houders
Algemene voorwaarden Consumenten van Sports Gift Card B.V., statutair gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende aan de Kruisweg 801-a, 2132 NG en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82160058.

Acceptanten: de contractuele wederpartijen van Sports Gift Card B.V. die de Schaats Cadeaukaart accepteren als betaalmiddel. De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Houder: een Consument die tevens houder is van de Schaats Cadeaukaart.
Sports Gift Card B.V.: De uitgevende B.V. van de Schaats Cadeaukaart.
de Schaats Cadeaukaart: de card die uitgegeven wordt door Sports Gift Card B.V. en die aan de Houder ervan het recht geeft de Schaats Cadeaukaart te besteden bij de Acceptanten.
Verkoopkanaal: de fysieke en online verkooppunten van de Schaats Cadeaukaart.
Website: www.schaatscadeaukaart.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Sports Gift Card B.V. en op elke rechtsbetrekking tussen de Consument en Sports Gift Card B.V.
1.2 De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door de koop van de Schaats Cadeaukaart. Op de card worden de voorwaarden van toepassing verklaard en de vindplaats vermeld. De Algemene Voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een Schaats Cadeaukaart verkrijgt van een andere Houder.

Artikel 2 Koop en gebruik van de Schaats Cadeaukaart
2.1 Sports Gift Card B.V. biedt Consumenten de Schaats Cadeaukaart aan via verscheidene Verkoopkanalen.
2.2 Elke Schaats Cadeaukaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een Schaats Cadeaukaart geeft het recht op het vrij besteden van het bedrag dat vermeld staat op Schaats Cadeaukaart bij de Acceptanten. Schaats Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd bij verschillende Acceptanten.
2.3 Onmiddellijk na het moment dat de Schaats Cadeaukaart (deels) is verzilverd, eindigt (deels) de rechtsbetrekking tussen de Houder en Sports Gift Card B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen betreffende Houder en Acceptant.
2.4 Schaats Cadeaukaart is niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan zijn of haar Schaats Cadeaukaart “om niet” (gratis) aan een andere Consument te geven.

Artikel 3 Persoonsgegevens online koop
Indien de Consument via de Website een Schaats Cadeaukaart koopt, dient hij persoonsgegevens op te geven aan Sports Gift Card B.V. voor het toesturen van Schaats Cadeaukaart (zoals NAW gegevens). Sports Gift Card B.V. gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden. Voor meer informatie zie het privacy statement op de Website.

Artikel 4 Geldigheid
4.1 Schaats Cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is Schaats Cadeaukaart niet meer te verzilveren. Sports Gift Card B.V. behoudt zich het recht voor om de verlopen Schaats Cadeaukaart te blokkeren.
4.2 Het betaalde bedrag voor een verlopen Schaats Cadeaukaart wordt niet gerestitueerd.

Artikel 5 Prijzen en retour
5.1 De prijzen op Schaats Cadeaukaart zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het - bij de Acceptanten - vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat.
5.2 Schaats Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op Schaats Cadeaukaart staat, dan dient de Houder het overige bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.
5.3 Sports Gift Card B.V. neemt geen Schaats Cadeaukaarten retour, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.
5.4 Het is niet mogelijk om een Schaats Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij online aankoop
6.1 Indien de Schaats Cadeaukaart op de Website is gekocht, heeft de Houder het recht om de koop van Schaats Cadeaukaart te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de Schaats Cadeaukaart. Een modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden.
6.2 Vanaf de dag dat Sports Gift Card B.V. de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om Schaats Cadeaukaart te retourneren aan Sports Gift Card B.V. naar het volgende adres: Sports Gift Card B.V., Kruisweg 801-a, 2132 NG Hoofddorp.
6.3 Vanaf de dag dat Sports Gift Card B.V. de herroeping heeft ontvangen, heeft Sports Gift Card B.V. 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) Houder terug te betalen. Sports Gift Card B.V. betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De (voormalig) Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Schaats Cadeaukaart.
6.4 Het in dit artikel 6 opgenomen herroepingsrecht geldt niet:
• indien de Houder reeds de unieke code van de Schaats Cadeaukaart zichtbaar heeft gemaakt, of;
• indien de aankoop een digitale Schaats Cadeaukaart betreft;
• Indien de aankoop een reeds geactiveerde Schaats Cadeaukaart betreft.

Artikel 7 Verlies & diefstal
7.1 De Houder dient de Schaats Cadeaukaart zorgvuldig te bewaren.
7.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van Schaats Cadeaukaart waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is Sports Gift Card B.V. niet aansprakelijk. Sports Gift Card B.V.zal geen nieuwe Schaats Cadeaukaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Schaats Cadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Sports Gift Card B.V. is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door Sports Gift Card B.V.
8.2 Sports Gift Card B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van Schaats Cadeaukaart of als gevolg van het gebruik van de Schaats Cadeaukaart.

Artikel 9 Overmacht
In het geval van overmacht heeft Sports Gift Card B.V. het recht om, naar eigen keuze, de koop van Schaats Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van Schaats Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Sports Gift Card B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 10 Klachtenprocedure
Voor problemen en/of vragen over Schaats Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Sports Gift Card B.V. per e-mail: info@schaatcadeaukaart.nl of telefonisch via: 023-3036305 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00 uur).

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 12 Eenzijdig wijzigingsbeding
Sports Gift Card B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website.

 

 

Algemene Voorwaarden Schaats Cadeaukaart 2023 v.2 

Back to top